اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی:

  1. شرط
  2. شرط
  3. شرط